Skip Navigation Links
ПРЕБАРУВАЊЕ
Дел од називот:
Категорија:
Бренд:
   
 
 
 
КАТЕГОРИИ
Skip Navigation Links
 
БРЕНДОВИ
Skip Navigation Links
 
 
Софтвер
 

Од своето богато протфоли, МедиаНет може да ви понуди различни типови на софтвер:

 • Софтвер за Сметководство MediaNet Accounting;
 • Софтвер за Продавници, Ресторани, Сервиси MediaNet SmallBiz т.е. софтвер за водење на мали бизниси
 • Софтвер за Магацинско Работење MediaNet InStore

Освен ова можеме да ви понуди и софтвер за специјална намена како:

 • Софтвер за следење и планирање на производсво од автомобилската индустрија
 • Софтвер за следење на електро машниско одржување
 • Софтвер за менаџирање на интернет кафе iCafeMonitor,
 • Изработка на Веб презентации
 • Изработка на специјален софтвер по нарачка

MediaNet Accounting - софтвер за сметководтсво

Софтверот овозможува финансово и материјално книговодство на повеќе фирми, како и водење евиденција на вработени, и пресметка на плати. Истиот се состои од 4 (четири) модули кои можат да се вклучат или исклучат во зависност од потребите на корисникот, и тоа:

Финансово книговодство
Овој модул ги има следните можности:

 • Креирање на повеќе контни планови, така да различни фирми, во различни години можат да користат различни контни планови
 • Двоење на налозите по типови
 • Шаблони за автоматско книжење на документи во налозите
 • Можност за дефинирање на трошковни центри и разграничување на книжењата по трошковни центри
 • Различни типови на извештаи, аналитика и синтетика, биланс на успех
 • Автоматско креирање на даночни пријави
 • Водење на основни средства

Трговија
Во овој модул овозможува материјална евиденција на продавници и магацини за трговија.
Книжењата на сите типови документи, како приемници, испратници, преносници, фактури, Пописи и Задолженија се врши автоматски кон модулот за Финансово книговодство

Производсво
Овој модул опфаќа метеријална евиденција во производство кое може да има повеќе типови на магацини и погони за производсво како: магацини за суровини и материјали, магацини за полупроизводи, погони за производсво, магацини за готови производи,  сопствени продавници за готови производи. И овде книжењата на сите видови документи се врши автоматски.

Личен Доход
Модулот овозможува еиденција на вработени и пресметка на плати

MediaNet SmallBiz -  софтвер за водење на мали бизниси

Софтверот е наменет за водење на мали бизниси како, продавници на мало, ресторани и пицерии, сервиси и останати услужни бизниси. Истиот ги има следните можности:

 • Внес на артикли (производи и услуги), нивна поделба по оддели и групи и дефинирање на евиденција на лагер
 • Евдиенција на Фирми, и нивна поделба на Купувачи, Добавувачи или Физички лица
 • Подесување на корисници на програмата (продавачи, келнери, сервисери...) и дефинирање на администраторски права
 • Продажба со автоматско издавање на фискална сметка
 • Прием на роба и штампање на ПЛТ
 • Креирање на Испратници, Фактури, Профактури, Нивелации на цени
 • Евиденција на сервисни налози
 • Издавање на Гаранции
 • Водење на КДФИ - Книга за Дневни Финансови Извештаи
 • Автоматско печатење на Книга за Евиденција во Трговијата - ЕТ
 • Материјална евиденција со можност за подесување на Нормативи за Пицерии и Ресторани
 • Финансова евиденција на Купувачи и Добавувачи
 • Можност за мрежно поврзување како и поврзување за работа преку интернет

MediaNet InStore -  софтвер за магацинско работење и мобилна продажба

Софтверот е наменет за магацини за трговска стока со можност за мобилна продажба. Истиот ги има следните можности:

 • Внес на артикли (производи и услуги), нивна поделба по оддели и групи и дефинирање на евиденција на лагер
 • Евдиенција на Фирми, и нивна поделба на Купувачи, Добавувачи
 • Подесување на корисници на програмата (Администратор, магацинери, мобилни продавачи) и дефинирање на администраторски права
 • Продажба со креирање на фактури во готово и автоматско издавање на фискална сметка (мобилна продажба)
 • Прием на роба и штампање на Приемници
 • Креирање на Испратници, Фактури, Профактури, Преносници
 • Можност на креирање на финансови документи: Одобренија, Задолженија, Компензација
 • Финансова евиденција на Купувачи и Добавувачи
 • Комплетна Материјална евиденција со можност за следливост на артиклите по серии и датум на произодство
 • Креирање на различни типови на извештаи за промет. контрола на влез и излез како и спецификаци на документи за потребите на финансово книговодство
 • Можност за мрежно поврзување како и поврзување за работа преку интернет
МОЈА КОШНИЧКА
(0) Производи во Кошничката
 
 
НАЈНОВ ФЛАЕР
 
ПРАТИ ПОРАКА
Име:
E-mail:
Телефон:
Опис:
 
FACEBOOK
 
     
   
Почетна | Маркет | Софтвер | Услуги | За Нас | Контакт
© МедиаНет компјутерс ДООЕЛ, Кочани